Oras

Apklausa

Kuri santvarka patinka?

Dienos informacija (day.lt)


Patento įstatymo kritika

     Pastabos parašytos kursyvu (palenktomis raidėmis).

     21 straipsnis. Patentinės paraiškos skelbimas

    Valstybinis patentų biuras oficialiame biuletenyje skelbia patentinę paraišką tokią, kokią pateikė pareiškėjas, praėjus 18 mėnesių nuo jos padavimo datos ...

    Kaip išradėjai gali konkuruoti su "mafijozais", jei techninės kompiuterinės priemonės leidžia paskelbti patentą per kelias dienas, o Lietuvos valdžia tai sabotuoja net 18 mėnesių?

Įslaptinus išradimą teisės aktų nustatytais pagrindais ir tvarka, išradėjui išmokamas atlyginimas pagal valstybės paslapčių subjekto ir išradėjo sudarytą sutartį.

     Kokio dydžio gali būti atlyginimas? 1 adamkinio amerikoniško cento ar didesnis? Kur yra įstatymai ar nutarimai, kurie nusako atlyginimo dydį įslaptinimo atveju? Kam reikalinga sutartis, jei ji sudaroma po įslaptinimo ir išradėjas nieko negali pakeisti? Tai yra demonstravimas, kad išradėjai nekaišiotų snapo į slaptus "mafijozinius" sandėrius?

26 straipsnis. Patento savininko teisės

Kai patento objektas yra gaminys, patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo gaminti, naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tą gaminį.

Kai patento objektas yra gaminio gamybos būdas, patento savininkas turi išimtinę teisę drausti kitiems asmenims be jo leidimo naudoti tą būdą bei naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ar eksportuoti tiesiogiai tuo būdu gautą gaminį.

     Kaip suderinti šį 26 straipsnį su 39 straipsniu, kuris skelbia: „Vyriausybė gali ...leisti ... be patento savininko sutikimo naudoti patentuotą išradimą“ ? Tai akivaizdi demagogija ir išradėjų slopinimas!

27 straipsnis. Patento galiojimo terminas ir metų mokestis

Patentas galioja 20 metų nuo paraiškos padavimo datos.

Patento galiojimo terminas priklauso nuo metų mokesčio mokėjimo.

Pirmas metų mokestis mokamas už trečiuosius galiojimo metus.

    Tai pasityčiojimo iš išradėjų. Grožinių knygų ar žurnalinių straipsnių autoriams išimtinė naudojimo teisė be jokio mokesčio galioja per visą jų gyvenimą ir 50 metų po jų mirties. Jie dažniausiai dar gauna autorinį atlyginimą už savo kūrinį, o išradėjai priverčiami įnešti pradinį tūkstantinį mokestį ir dar kasmet mokėti didelį mokesti ir tais atvejais, kai iš išradimo negauna jokių pajamų. Lietuvos valdžia tai daro sąmoningai, kad materialiniai ir dvasiniai sužlugdytų išradėjus ir garantuotų Lietuvos atsilikimą.

39 straipsnis. Išradimo naudojimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimu

Lietuvos Respublikos Vyriausybė gali priimti nutarimą leisti valstybės ar savivaldybės institucijai, fiziniam arba juridiniam asmeniui be patento savininko sutikimo naudoti patentuotą išradimą Lietuvos Respublikos rinkoje, jeigu:

1) patentu saugomas išradimas yra susijęs su visuomenės poreikiais, nacionaliniu saugumu bei visuomenės sveikatos apsauga, ekonomiškai svarbių sektorių plėtra;

2) teismas nusprendžia, kad patento savininko ar licenciato išradimo naudojimo būdas riboja konkurenciją.

Išradimas gali būti naudojamas tik tam tikslui, dėl kurio buvo priimtas nutarimas. Už išradimo naudojimą patento savininkui turi būti teisingai atlyginama, atsižvelgiant į išradimo ekonominę vertę.

     Tai "banditinis mafijozinis" straipsnis, kuris užtikrina pilną išradėjo apiplėšimą, nes jau nuo 1994 metų prezidentai, premjerai ir Seimo pirmininkai žino, jog nėra nei vieno įstatymo ir nei vieno nutarimo, nusakančio atlyginimą tokios konfiskacijos atveju. Ar užmokėjus 1 adamkinį amerikonišką centą bus teisingai atlyginta?

 

      Dar 1992 metais svarbiausiems veikėjams į rankas įteikiau raštus, kur nurodžiau, jog žinau būdus kaip ekologiškai švariai ir labai pigiai gaminti elektrą, šilumą ir šaltį be kuro deginimo ir be atominės elektrinės. Aš prašiau kaip autorinį atlyginimą man 20 metų mokėti 0,5 % nuo parduodamos elektros, kuri bus pagaminta mano būdu. 1992 metais jokio Patentų įstatymo nebuvo. V.Landsbergis pasakė, jog prašau perdaug ir jis neduos jokios eigos nei sutarties sudarymui nei įstatymo priėmimui ir neduoda iki šiol.

      A.M. Brazauskas pasakė, jog jo žmonės žiūrės. Jo patarėja pareikalavo atskleisti paslaptį be jokių formalumų, kitaip ji neduos jokios eigos nei sutarties sudarymui nei įstatymo priėmimui.

    Energetikos ministro pavaduotojas Kutas sudarė komisiją ir joje pareikalavo be protokolavimo atskleisti paslaptį.

   Panašiai elgėsi a.a. E.Vilkas, a.a. K.Antanavičius, S.Malkevičius, Seimo, Vyriausybės, Prezidentūros kanceliarijos ir t.t.

 

              Prašymas Lietuvos Respublikos Generalinei prokuratūrai

      Mano nuomone ūkio ministerijos atsakymas rodo, jog ministerijoje vykdoma nusikalstama veika prieš Lietuvos valstybę ir tyčiojimasis iš Lietuvos piliečių. Prašau išnagrinėti Ministerijos atsakymą ir mano įvertinimą.

 

     LR Konstitucijos 23 straipsnis. Nuosavybė neliečiama. Nuosavybės teises saugo įstatymai. Nuosavybė gali būti paimama tik įstatymo nustatyta tvarka visuomenės poreikiams ir teisingai atlyginama.

 

                Ūkio ministerijos atsakymo įvertinimas (2010 m. balandis 2 d.)

     Ūkio ministerijai gerai žinoma, jog Tarybų Sąjungoje visi išradimai tapdavo valstybės nuosavybe, bet buvo įstatymai ir vyriausybės nutarimai su tiksliais nurodymais, skaičiais ir koeficientais, kaip paskaičiuoti atlyginimą panaudojus išradimą. Lietuvoje svarbūs nusikaltėliams išradimai gali būti naudojami be išradėjo sutikimo. Vykdantys geresnių sprendimų įgyvendinimo sabotažą, o tuo pačiu sąmoningai prisidedantys prie tolimesnės lietuvių deportacijos iš Lietuvos, yra nusikaltėliai prieš Lietuvą ir lietuvių tautą, o gimę iš lietuvių tėvų ir lietuvių tautos -išgamos. Viceministras Rimantas Žylius ir jo popierių tvarkytoja Indrė Pliopaitė žino, jog nėra nei vieno Vyriausybės ir Seimo dokumento, kuriuo remiantis būtų galima paskaičiuoti atlyginimą išradėjui po išradimo panaudojimo. Pasityčiojimui jie nurodė Konstitucijos 23 straipsnį, kuriame nėra net jokių užuominų, kaip paskaičiuoti atlyginimą išradėjui išradimo konfiskavimo atveju.

     Tie patys atsirašinėtojai gerai žino, jog išradėjai jau nuo 1990 m. energetinės blokados laikų neduoda paraiškų išradimų patentams iš didžiosios energetikos srities, nes neturi jokių garantijų, jog nebus apiplėšti ir išjuokti. Jų rašliava:„Norėtumėme pabrėžti, kad LR patentų įstatymo 39 straipsnis „Išradimo naudojimas su Lietuvos Respublikos Vyriausybės leidimu" Lietuvoje dar nei karto nebuvo taikytas“, yra sąmoningas tyčiojimasis iš išradėjų ir nusikalstama veikla prieš Lietuvą "mafijos" naudai. Tai yra nusikaltėlių skatinimas. Pradžiai padarykite nusikaltimą, o po to priimsime įstatymus ir poįstatyminius aktus. Visi žino, jog prieš atiduodant prekę, susitariama dėl kainos. Šiuo atveju yra nusikaltėliai. Nemokšiškumu ir nežinojimu tokį elgesį negalima paaiškinti.

     Jau 20 metų įvairiems vyriausybės ir Seimo nariams siūlau paskaičiuoti atlyginimą išradėjui tam atvejui, jei pusė Lietuvoje gaminamos elektros bus gaminama pagal mano išradimą ekologiškai švariai ir šios elektros savikaina bus tik 4 centai už kWh. Iki šiol nei Vyriausybė, nei Seimas to nepadarė ir nepateikė jokių dokumentų, kaip tai paskaičiuoti. Jie demagogiškai vaizduoja, jog pensijos ir atlyginimai teisingai mokami neturint konkrečių atraminių skaičių ir didinimo bei mažinimo koeficientų jų paskaičiavimui. Priešingai, Seimas, Ūkio ir Energetikos ministerijos ruošia nusikalstamą įstatymą, kad B.Lubiui mokėti virš lito už kWh už neefektyviais puslaidininkiniais saulės elementais pagamintą elektrą.

      Ši piliečių Rimanto Žyliaus ir Indrės Pliopaitės nusikalstamą atsirašymą vertinu kaip labai didelį nusikaltimą lietuvių tautai ir Lietuvos valstybei. Jie abu aktyviai prisideda prie Lietuvos senbuvių deportacijos į Vakarus. Per šiuos metus iš Lietuvos bus deportuota ne mažiau, kaip 200 tūkstančių. Jų dviejų asmeninėje sąskaitoje vien per šiuos metus susikaups ne mažiau kaip 10 tūkstančių deportuotų ir šimtai milijonų litų nuostolių. Kaip juos nešioja šventa Lietuvos žemelė?

     Prokuratūra atmetė šį pareiškimą, nereikalaudama pateikti papildomus dokumentus ir mano apklausos. Prokuratūra nurodė, jog aš privalėjau pateikti visus įrodymus apie Seimo ir Ūkio ministerijos nusikaltimus. Kam tokiu atveju reikalinga prokuratūra, jei įrodymų rinkimas yra tik pačių piliečių reikalas?

Išlikimo strategijos knygos „Labgeba" (Kaunas, 2008 — 256 pusl.)  autorius, labgebas, išradėjas, m. daktaras, doc., Edvardas Satkevičius, satkevichius@yahoo.com. Knygą galima įsigyti pas autorių, Humanito knygyne Kaune, Donelaičio g. VDU patalpose ir Vilniuje Universiteto g. 4, šalia VU.

2010-10-17

 

      

 

Komentarai

Skelbti naują komentarą

Šio laukelio turinys yra privatus ir nerodomas viešai.

Archyvas